Privacy verklaring:

Privacybeleid MEER Recruitment


Bedrijfsgegevens:MEER Recruitment Meander 2516825 MC Arnhem 
KVK Arnhem 83447032
ln.tnemtiurcerreem%40ofni www.meerrecruitment.nl
Om ons werk goed te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij onze dienstverlening als kandidaat, deelnemer, werknemer, opdrachtgever of toeleverancier. 
Wij zien het als onze plicht uw persoonsgegevens veilig en zorgvuldig te behandelen voor de doeleinden die zijn beschreven in dit privacy beleid.
Wie zijn we?MEER Recruitment, ook handelend onder de namen MEER en MEER Executive Search iseen organisatie die opdrachten uitvoert op het gebied van arbeidsbemiddeling, personeelsbeoordeling en team- en persoonlijke ontwikkeling.
Gelijke kansenMEER Recruitment zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.
Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. We verzamelen en gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doelen:
● voor het aangaan en onderhouden van een relaties met u voor arbeidsbemiddeling, personeelsbeoordeling of ontwikkeling;● voor het opstellen van een dossier met uw persoonlijke gegevens, te gebruiken door onze medewerkers tijdens de uitvoering van onze dienstverlening;● voor het beoordelen van uw geschiktheid, bekwaamheid en beschikbaarheid in verband met de dienstverlening waar u bij betrokken bent;● om u aanbiedingen en nieuwsbrieven te kunnen sturen die interessant voor u kunnen zijn, voor zover u zich hiervoor heeft aangemeld;● om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van sociale verzekeringen, arbeidsrecht en fiscaal recht;● om interne controles door de overheid, accountants en auditors mogelijk te maken;● om gebruik te kunnen maken van uw diensten als opdrachtnemer of leverancier.
Hoe komen we aan uw persoonlijke gegevens?Uw toestemming is nodig om met uw persoonsgegevens te kunnen werken. In de regel verstrekt u ons deze gegevens zelf wanneer u solliciteert naar een van onze vacatures, als u in aanmerking wilt komen voor een toekomstige, door ons te behandelen vacature of als u zich wilt inschrijven voor door ons te verzorgen activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. In andere gevallen worden uw gegevens verstrekt door een werkgever die u als medewerker of kandidaat wil laten deelnemen aan onderzoeken of trainingen. 
In hoofdzaak onderscheiden we 5 momenten waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen:
A. Wij werven kandidaten voor een vacature:U reageert op een vacature en stuurt ons uw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen wij u benaderen wanneer u eerder hebt aangegeven belangstelling te hebben voor een toekomstige vacature of wanneer u op een vacaturebank, internet of social media hebt aangegeven open te staan voor een andere functie. Wij vragen altijd uw toestemming om uw gegevens in voorkomende gevallen te mogen presenteren aan een opdrachtgever.
B. Indien uw werkgever ons opdraagt u te laten deelnemen aan onze diensten.Ook wanneer wij door uw werkgever worden benaderd met het verzoek u te laten deelnemen aan onze diensten, bijv. een assessment, coaching of training hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens worden verstrekt door uzelf of door uw werkgever, maar in beide gevallen is hiervoor uw toestemming nodig.
C. Indien u ons een opdracht geeftWanneer u ons als privépersoon verzoekt deel te mogen nemen aan een van onze diensten vragen wij u persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de opdracht.Indien u ons als vertegenwoordiger van een organisatie een opdracht verstrekt registreren wij uw contactgegevens. 
D. Als u diensten aan ons levertWe registreren ook uw persoonsgegevens als zelf diensten levert aan onze organisatie. Daarnaast registreren we gegevens van contactpersonen bij toeleveranciers. Voor zover toeleveranciers een rol spelen bij het beheren, registreren en bewerken van persoonsgegevens zorgen we er met goede afspraken voor dat dit op een zorgvuldige en controleerbare manier gebeurt.
E. Wanneer u bij ons in dienst treedt als medewerkerBij indiensttreding registreren wij tevens uw BSN en uw ID-bewijs. 
Welke gegevens gebruiken wij?In het algemeen gebruiken wij alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Wij hebben altijd uw naam, adres en contactgegevens nodig, zoals uw telefoonnummer en emailadres. Afhankelijk van de uit te voeren opdracht zijn aanvullende gegevens nodig zoals uw opleiding en werkervaring, specifieke vaardigheden, huidige en eerdere werkgevers en functies, talenkennis en gegevens over uw inkomen en arbeidsvoorwaarden. Wanneer u bij ons in dienst treedt of namens ons opdrachten uitvoert hebben wij tevens uw ID-bewijs nodig en gegevens zoals uw nationaliteit en BSN-nummer.
Hoe gebruiken we uw gegevens?Nadat uw toestemming is verkregen worden uw persoonsgegevens opgenomen in de geautomatiseerde administratie van MEER Recruitment. Alleen medewerkers die met uw gegevens moeten werken in verband met onze werkzaamheden mogen uw gegevens gebruiken. Na afronding van de werkzaamheden worden uw gegevens korte tijd bewaard om eventuele vragen van u te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven met het oog op toekomstige arbeidsbemiddeling, personeelsbeoordeling en/of team- en persoonlijke ontwikkeling.
Wat doen wij als u onze websites bezoekt?Wij leggen uw persoonlijke gegevens niet vast als u onze websites bezoekt. We verzamelen wel niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de websites om deze beter te kunnen afstemmen op de gebruikers. Deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen. We maken gebruik van cookies om te kunnen zien hoe onze websites worden gebruikt. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan de websites worden uw cookies herkend, zodat u sneller toegang krijgt tot voor u relevante informatie.
Opmerkingen of klachtenIndien u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens door ons niet goed zijn behandeld, bijvoorbeeld omdat u meent dat uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens ontbreekt, kunt u een klacht bij ons indienen. Ook voor het aanvullen, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunt u zich tot ons wenden: ln.tnemtiurcerreem%40ofni. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op uw opmerking of klacht.
Wijzigingen privacybeleidWij houden ons het recht voor ons privacybeleid te wijzigen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie in onze Privacyverklaring verwerken en u hiervan op de hoogte stellen via onze website. Zodoende kunt u altijd op de hoogte zijn van welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over onze privacybescherming, dan kunt u contact met ons opnemen via ln.tnemtiurcerreem%40ofni.